Extended Learning to platforma do szkole?, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story